Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Nettipalju:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 8.1.2021. Viimeisin muutos 8.1.2021.


1. Rekisterinpitäjä

Nettipalju
Yo-kylä 33 A 10
20540 Turku

Y-tunnus: 3006725-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö. 

Tino Kurvinen
Puhelin: 050 513 2832
Sähköposti: nettipalju@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Nettipaljun verkkopalvelun käyttäjärekisteri sekä tietosuojaseloste.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena (esimerkiksi paljun vuokraus).
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, verkkopalvelun kehittäminen jne.
Tietoja voidaan käyttää automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin, jos asiakas on antanut siihen oikeuden tietoja luovuttaessaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
– henkilön nimi,
– asema,
– yritys/organisaatio,
– yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite),
– www-sivustojen osoitteet,
– verkkoyhteyden IP-osoite,
– tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa,
– tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista,
– laskutustiedot,
– muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Tiedot säilytetään pääsääntöisesti asiakassuhteen ajan, jonka jälkeen ne anonymisoidaan, paitsi milloin asiakas on antanut luvan tietojensa tallentamiseen (“Muista minut”).
Tiedot asiakkaan kanssa tehdyistä sopimuksista säilytetään kuitenkin mm. kirjanpitolain ja verottajan säädösten mukaisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm.
– www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
– sähköpostitse,
– puhelimitse,
– sosiaalisen median palvelujen kautta,
– sopimuksista,
– asiakastapaamisista
– ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, paitsi jos tietojen luovuttaminen on välttämätöntä asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen noudattamiseksi tai asikkaalle tehtävän palvelun suorittamiseksi. Tämäntyyppinen tilanne voi muun muassa olla alihankkijan Nettipaljun puolesta tekemä työ. Tietoja voidaan myös julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tällaisessa tapauksessa rekisterinpitäjä anonymisoi henkilötiedot. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.